view all
NFL
Team To Reach Playoffs (NFL 2020-2021 Regular Season) | Bears
No
NFL
2020-2021 Regular Season Wins | New England Patriots
Under 9
NFL
2020-2021 Regular Season Wins | Jacksonville Jaguars
Under 5
NFL
2020-2021 Regular Season Wins | Dallas Cowboys
Over 9.5
NFL
2020-2021 Regular Season Wins | Buffalo Bills
Over 8.5